Mataró

Declaració del PSC amb motiu de la Diada 2016

  • Actualitzat:
  • Creat:

La celebració de la Diada Nacional és per als i per a les Socialistes de Catalunya una oportunitat de refle¬xió sobre el present i el futur del país

La celebració de la Diada Nacional és per als i per a les Socialistes de Catalunya una oportunitat de refle­xió sobre el present i el futur del país, des d’una fer­ma voluntat d’unitat civil del nostre poble, forjada en la convivència, el respecte i la reivindicació.

Afrontem enguany la Diada des dels neguits causats per la crisi econòmica, l’atzucac en què es troba l’en­caix de Catalunya a la resta d’Espanya i les incerteses creades per la situació europea i internacional.

Per això és important aprofitar la Diada per reflexio­nar, per cridar a un debat col·lectiu, respectuós i serè sobre quines són les millors opcions per construir un país millor i una societat més lliure i més segura, més pròspera i més justa, solidària i avançada.

Cal crear entre tots i totes les condicions instituci­onals, polítiques, econòmiques, socials i culturals per assegurar el progrés del país, per generar més ocupació i de més qualitat, per donar més oportuni­tats als treballadors i treballadores, autònoms i au­tònomes, emprenedors i emprenedores, en combat permanent contra les desigualtats, la precarietat i la pobresa que assetgen a tants i tants dels nostres conciutadans i conciutadanes.

La unitat civil dels catalans es basa, entre d’altres co­ses, en l’impuls de la llengua catalana com a llengua pròpia del país i el ple respecte al caràcter oficial del català i el castellà. Volem una escola de la qual tots els nens i nenes surtin dominant el català, el castellà i l’anglès.

És una Diada per reflexionar sobre les nostres man­cances en matèria de finançament i d’infraestruc­tures, sobre la necessitat d’un nou pacte industrial i laboral, sobre la protecció dels nostres sistemes pú­blics de sanitat i d’educació, sobre la qualitat i univer­salitat dels serveis públics, especialment d’aquells lligats directament a la protecció social, sobre la ur­gència de comptar amb una veritable agenda ambi­ental i d’impuls a la inajornable transició energètica.

És una Diada per comprometre’ns col·lectivament en la lluita contra la violència de gènere, contra qualse­vol discriminació i qualsevol mostra d’intolerància i exclusió.

Són moltes les coses que ens uneixen als catalans i les catalanes i convé fer-ne bandera precisament amb motiu de la celebració de la nostra Diada Naci­onal. Només des de la unitat, des de la recerca per­manent d’amplis consensos i majories podrem fer avançar el conjunt de la nostra societat i assolirem la necessària millora del nostre autogovern, del nostre finançament i un nou pacte amb la resta de pobles d’Espanya capaç de garantir convivència, respecte, diàleg i entesa.

Els i les Socialistes de Catalunya seguim comprome­sos a assolir aquest nou pacte a través d’una reforma federal de la Constitució espanyola, fidels al nostre compromís permanent amb el catalanisme popular, que és transversal, acollidor i progressista, que cerca la màxima unitat entre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i una relació fraternal amb la resta de po­bles d’Espanya.

Us encoratgem a celebrar l’Onze de setembre de 2016 des de la confiança en el nostre futur com a poble, amb ambició nacional i social i amb un gran esperit unitari.

Visca l’Onze de Setembre!!

Visca Catalunya!

Fitxers adjunts: