Mataró

Entesa per uns pressupostos socials PSC – PODEM – EN COMÚ

  • Actualitzat:
  • Creat:

És un acord polític obert, inclusiu i amb voluntat de ser majoritari per l’aprovació dels comptes municipals de 2019

Els darrers anys han estat devastadors per a les classes populars, i els homes i les dones de Mataró han patit també els efectes de la crisi de forma molt clara. És cert que durant els darrers temps la situació econòmica mostra signes de millora i encara que molt lentament i de forma absolutament insuficient, l’atur es redueix, però els efectes de la crisi són més que evidents i comporten situacions d’emergència social que des de l’Ajuntament de Mataró cal abordar de manera prioritària. La nostra ciutat continua tenint una taxa d’atur molt elevada i aquesta xacra representa una de les principals preocupacions dels mataronins i mataronines. Vivim una situació, i ho tornem a remarcar, d’emergència social, i cal que el nostre Ajuntament apliqui polítiques inequívoques de rescat de les persones, de manera integral i en tots els àmbits. 

Mataró no es pot permetre el luxe de malbaratar cap oportunitat de millora dels recursos públics, després que el projecte de pressupostos presentat pel govern municipal va ser rebutjat pel ple del consistori. La no aprovació d’uns pressuposts obligarà l’Ajuntament a retornar a la despesa d’anys anteriors, donat que aquest any existia una previsió de majors ingressos de 5,5 milions d’euros.

 Davant d’això, els partits del PSC, PODEM i CATALUNYA EN COMÚ, des d’una visió política d’esquerres, constatem i compartim que el pressupost municipal és una eina principal en el desenvolupament de les polítiques de qualsevol govern, i que les prioritats en la despesa i en la inversió demostren la seva ideologia. Per tant, el desenvolupament de les polítiques i el compliment dels programes, són els compromisos dels partits amb la ciutadania, bàsicament es porten a terme definint la redistribució de les rendes i accentuant determinades partides econòmiques. 

 Cal demostrar que la política pot millorar el dia a dia de les persones i que és possible construir consensos entorn del que entenem imprescindible com a societat. És per tot això que els sotasignants tenen la voluntat política que Mataró disposi d’un pressupost municipal per a l’any 2019 que doni resposta a les necessitats de la ciutat i dels nostres veïns i veïnes. 

I en base a tot el que s’ha exposat, ens comprometem a impulsar els següents acords:

1. El pressupost 2019 de l’Ajuntament de Mataró inclourà recursos per desenvolupar polítiques d’habitatge: blindem la funció social i evitem l’especulació. 

 1.1.-S’ampliarà el pressupost actual en matèria d’habitatge per a l’any 2019 de 570.000 euros a 1.570.000 euros, tant per a la compra i rehabilitació d’habitatges com per a l’exercici del dret de tanteig i retracte que s’incorporaran a la borsa de lloguer social i assequible. 

 1.2.- Es mantindrà el compromís de l’ajuntament de Mataró amb els programes de subvenció a la rehabilitació d’edificis de la - malauradament desapareguda - Llei de Barris.

 1.3.- Es reclamarà a la Generalitat que assumeixi les seves responsabilitats i competències en matèria d’habitatge i cohesió social i territorial.  

 2. El pressupost 2019 inclourà recursos per a polítiques de transició cap a la sobirania energètica i la lluita contra la pobresa energètica.

  2.1.-Ens comprometem a crear una comercialitzadora energètica, que permeti que Mataró contribueixi activament en un canvi de model basat en la generació distribuïda, foment d’energies renovables i eficiència energètica, assegurant el dret a l’energia a tota la ciutadania, combatent la pobresa energètica.

 3. El pressupost 2019 inclourà recursos per equipaments i espais públics, en especial:

3.1.- Aprovar el projecte executiu per dur a terme la tercera biblioteca pública de la ciutat al Triangle dels Molins.

3.2.- Aprovar el projecte executiu i construcció del nou centre acollida d’animals de companyia al C. Galícia. 

4. El pressupost 2019 inclourà recursos per a polítiques d’ajuda a les famílies, per lluitar contra la pobresa infantil i de la nostra gent gran. 

 4.1.- S’augmentarà la partida pressupostària de promoció i protecció social i ajuts socials en 200.000 euros i es prioritzarà l’increment de programes de caire social en cas de majors ingressos durant 2019.

5. El pressupost 2019 inclourà recursos per a polítiques d’igualtat. Es treballarà per fer de Mataró una ciutat feminista en tots el seus àmbits. 

5.1.- S’augmentarà la partida de promoció de la igualtat de gènere en 100.000 euros de forma que garanteixi la continuïtat de les accions vinculades a les accions del “no es no” i permeti desenvolupar les accions, amb perspectiva de gènere, previstes al Pla de convivència i als altres plans municipals, així com per continuar impulsant la formació del personal municipal i extern en l’àmbit de la no discriminació i la igualtat de gènere.

6. El pressupost 2019 inclourà recursos per a polítiques de promoció econòmica i social a Mataró.

6.1.- Cal potenciar el paper i el rol del Consell econòmic i social. Cal elevar al CES com a organisme assessor del consistori en les polítiques i plans més estratègics i estudiar l’increment de recursos per poder enfortir aquest nou rol. 

6.2.-.  Estudiar la creació d’un punt d’atenció als treballadors i treballadores als polígons industrials. “Finestreta única”.   

7. El pressupost 2019 inclourà recursos per a polítiques que garanteixi l’ accessibilitat   universal a Mataró.   

7.1.- Encarregarem a PUMSA la instal·lació d’un segon ascensor a l’edifici públic de C. Núñez y Balboa.

7.2.- Garantirem la dotació suficient per realitzar les accions previstes en el Pla d’accessibilitat universal, per espais públics i equipaments.

8. El pressupost 2019 inclourà recursos per a polítiques en educació:

8.1.- Destinarem una partida suficient del pressupost municipal per ampliar el projecte educatiu ESCOLA+ a altres barris de la ciutat. 

9. D’acord amb la disponibilitat de romanents que es derivi de la liquidació del pressupost de 2018, prioritzarem partides d’inversions destinades a l’àmbit social:

9.1 Destinarem fins a 250.000 euros en inversions en projectes socioeducatius com l’adequació i rehabilitació d’un nou Espai Jove i Centre Obert al territori de RocafondaPalau-Escorxador o pel fons bibliogràfic per crear un espai de pensament feminista a la xarxa de biblioteques públiques.

 PSC, En Comú i Podem establiran els mecanismes polítics i tècnics de seguiment del present acord. 

Aquest és un acord polític obert, inclusiu i amb voluntat de ser majoritari per l’aprovació dels comptes municipals de 2019. En aquest sentit fem una crida als altres grups municipals perquè s’obri un procés debat i de propostes que facin possible l’aprovació del pressupost municipal per l’any 2019. 

Mataró, 4 de desembre de 2018.

Fitxers adjunts: